Nhập khẩu nguyên liệu nhựa 7 tháng năm 2021 tăng gần 55% kim ngạch

Nhập khẩu nguyên liệu nhựa 7 tháng năm 2021 tăng gần 55% kim ngạch

7 tháng đầu năm 2021 cả nước  nhập khẩu 4,27 triệu tấn nguyên liệu nhựa, trị giá gần 7,1 tỷ USD, giá trung bình 1.663,8 USD/tấn
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2021 nhập khẩu nguyên liệu nhựa tăng nhẹ 5,7% về lượng và tăng 3,1% kim ngạch nhưng giá giảm 2,5% so với tháng 6/2021; so với tháng 7/2020 thì tăng 5,3% về lượng, tăng 57,5% về kim ngạch và tăng 49,6% về giá, đạt 612.218 tấn, tương đương 1,06 tỷ USD, giá trung bình 1.723,4 USD/tấn.
Cộng chung cả 7 tháng đầu năm 2021 cả nước nhập khẩu 4,27 triệu tấn nguyên liệu nhựa, trị giá gần 7,1 tỷ USD, giá trung bình 1.663,8 USD/tấn, tăng cả về khối lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 14%, 54,7% và 35,7%.
Nguyên liệu nhựa nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc trong tháng 7/2021 tiếp tục giảm 10% về lượng và giảm 4,7% về kim ngạch, nhưng giá tăng 6% so với tháng 6/2021, đạt 105.927 tấn, tương đương 208,66 triệu USD, giá 1.969,8 USD/tấn; so với tháng 7/2020 thì tăng mạnh 49,7% về lượng, tăng 95% về kim ngạch, giá tăng 30,3%. Tính chung, 7 tháng đầu năm nhập khẩu từ thị trường này tăng 78,7% về lượng, kim ngạch tăng 111% và giá tăng 18,2%, đạt 807.860 tấn, tương đương 1,46 tỷ USD, giá 1.808,9 USD/tấn, chiếm 19% trong tổng lượng và chiếm 20,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước.
Ngược lại, nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ thị trường Hàn Quốc trong tháng 7/2021 lại tăng 21% về lượng và tăng 16,6% về kim ngạch, nhưng giá giảm 3,7% so với tháng 6/2021, đạt 136.055 tấn, tương đương 230,27 triệu USD, giá 1.692,5 USD/tấn. Tính chung, cả 7 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu nguyên liệu nhựa tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 15,5%, 53,9% và 33,2%, đạt 762.497 tấn, tương đương 1,32 tỷ USD, giá 1.729,9 USD/tấn, chiếm 18% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước.
Nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ thị trường Đông Nam Á Quốc trong tháng 7/2021 lại giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 6/2021, với mức giảm tương ứng 2,2%, 8,9% và 6,9%, đạt 110.334 tấn, tương đương 169,91 triệu USD, giá 1.540 USD/tấn. Tuy nhiên, tính chung cả 7 tháng đầu năm vẫn tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 11%, 51,7% và 36,5%, đạt 734.020 tấn, tương đương 1,14 tỷ USD, giá 1.550,4 USD/tấn.

Nhập khẩu nguyên liệu nhựa 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

Nhập khẩu nguyên liệu nhựa 7 tháng năm 2021 tăng gần 55% kim ngạch

Nguồn: VITIC

Đọc nhiều trong tuần