QĐ 1600/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển CN sinh học ngành Công Thương đến năm 2030”

QĐ 1600/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển CN sinh học ngành Công Thương đến năm 2030”

Ngày 22/09/2021, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 1600/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030”.
Theo đó, mục tiêu của Đề án đến năm 2025, triển khai các nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến theo hướng hiện đại hóa thiết bị, đổi mới công nghệ và nâng cấp quy mô, giúp giảm giá thành sản xuất sản phẩm tối thiểu 25% so với công nghệ đang được ứng dụng; tăng tối thiểu 10% số lượng doanh nghiệp công nghiệp sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến...
Cụ thể, Đề án đặt ra các nhiệm vụ: Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp sinh học ngành Công Thương; Xây dựng, phát triển tiềm lực công nghiệp sinh học ngành Công Thương; Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương; Hợp tác quốc tế lĩnh vực công nghiệp sinh học ngành Công Thương;…
Ngoài ra, các giải pháp cụ thể được đưa ra gồm: Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, nhận chuyển giao công nghệ mới từ nước ngoài,... trong lĩnh vực công nghệ sinh học; Tăng cường liên kết giữa đơn vị nghiên cứu khoa học và doanh nghiệp, nhanh chóng đưa công nghệ mới đến doanh nghiệ; Liên kết với các trường đại học, trung tâm nghiên cứu để đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành công nghệ sinh học…
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nguồn: VITIC

Đọc nhiều trong tuần