Quyết định 30/2021/QĐ-TTg nguyên tắc phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Quyết định 30/2021/QĐ-TTg nguyên tắc phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Ngày 10/10/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022.

Trong đó quy định tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi quản lý Nhà nước. Đối với khối các cơ quan Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ; các bộ, cơ quan Trung ương khác:
Về tiêu chí: Căn cứ số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao trên cơ sở vị trí việc làm và cơ cấu công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc của từng bộ, cơ quan Trung ương. Ngoài dự toán chi thường xuyên được phân bổ theo số biên chế, các bộ, cơ quan Trung ương được phân bổ kinh phí để bảo đảm chi tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương theo quy định, kinh phí để bảo đảm nhiệm vụ đặc thù cụ thể của từng bộ, cơ quan Trung ương.
Quyết định nêu rõ định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế như sau:
Áp dụng định mức chung đối với khối các cơ quan Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ: định mức phân bổ 72 triệu đồng/biên chế.
Áp dụng định mức theo phương pháp lũy thoái đối với các bộ, cơ quan Trung ương còn lại (trừ các cơ quan Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan quy định khác): số biên chế do cơ quan có thẩm quyền giao cho từng bộ, cơ quan Trung ương được chia thành các bậc khác nhau với quy mô biên chế của bậc đầu tiên là 100 biên chế trở xuống.
Định mức phân bổ ngân sách giảm dần theo các bậc biên chế, cụ thể như sau:
Từ 100 biên chế trở xuống: định mức phân bổ 70 triệu đồng/biên chế; từ biên chế thứ 101 đến 500: định mức phân bổ 65 triệu đồng/biên chế; từ biên chế thứ 501 đến 1.000: định mức phân bổ 61 triệu đồng/biên chế; từ biên chế thứ 1.001 trở lên: định mức phân bổ 57 triệu đồng/biên chế.
Định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế quy định nêu trên đã bao gồm: các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động bộ máy các cơ quan: khen thưởng theo chế độ, phúc lợi tập thể thông tin, tuyên truyền, liên lạc; công tác phí, hội nghị, tổng kết đoàn ra, đoàn vào, vật tư văn phòng, thanh toán dịch vụ công cộng, vận hành trụ sở cơ quan, chi hỗ trợ hoạt động cho công tác Đảng, đoàn thể trong cơ quan; chi tiền lương, tiền công lao động và chi hoạt động cho các đối tượng hợp đồng lao động làm công việc thừa hành phục vụ theo quy định.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nguồn: VITIC

Đọc nhiều trong tuần

Hàng hóa phái sinh là gì?
Hàng hóa phái sinh là gì?

Phái sinh là một hợp đồng giữa hai bên xác định các điều kiện (đặc biệt là ngày tháng, giá trị kết quả và các định nghĩa của các biến cơ sở, nghĩa vụ hợp đồng của các bên, và số t…